De Correspondent Foundation stopt in het eerste kwartaal van 2023.

In dit stuk leggen we uit waarom.

Missie

Missie

De missie van Correspondent Foundation luidde: maatschappelijke vooruitgang aanjagen via constructieve journalistiek. Met de stichting wilden we bijdragen aan een beter geïnformeerd publiek debat, een versterking van de democratie en een rechtvaardiger en meer duurzame
samenleving.


De stichting wilde journalistieke en maatschappelijke initiatieven mogelijk maken die zich bezighouden met de grote ontwikkelingen van deze tijd – van de klimaatverandering en sociale ongelijkheid tot de bescherming van onze privacy en democratie. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan onderzoeksjournalistiek, bewustwordingscampagnes of lesmateriaal.

Onze drie ambities waren:

Verdiepen

We wilden context bieden aan de grote thema’s van deze tijd, ruimte geven om problemen te analyseren en oplossingen aandragen.

Verbreden

We wilden genuanceerde en constructieve journalistiek voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken en dialoog bevorderen.

Veranderen

We wilden verschillende organisaties en disciplines met elkaar verbinden om samen in actie te komen rond een maatschappelijk thema.


Verdiepen

Journalisten onder druk

Journalistiek die voorbij gaat aan de waan van de dag is cruciaal voor het begrijpen van de wereld om ons heen. Het vormt het fundament onder een goed functionerende democratie

Mensen hebben recht op betrouwbare informatie, deskundige duiding van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en onderbouwde context die het vluchtige nieuws in perspectief plaatst.

Maar journalisten staan wereldwijd steeds meer onder druk. Nepnieuws is een groeiend probleem, commerciële belangen brengen de onafhankelijkheid van redacties in het gedrang en tijdrovende onderzoeken sneuvelen vaak door gebrek aan middelen en tijd.

Daarom wilden we:

 • Onderzoeksjournalistiek mogelijk maken die de complexiteit van een onderwerp recht doet en inzicht geeft in hoe het beter kan
 • Journalisten ondersteunen om als waakhond van de democratie te fungeren, wereldwijde ontwikkelingen bloot te leggen die deze ondermijnen en machthebbers te controleren
 • Training en begeleiding van journalisten financieren, waarbij de nadruk ligt op diepgravend onderzoek doen en systemisch leren denken
 • Bewustwording vergroten over hoe men betrouwbare informatie kan herkennen en kan onderscheiden van oppervlakkig nieuws en desinformatie

Verbreden

Onvoldoende toegang tot betrouwbare, volledige informatie

Longreads en documentaires zijn prachtige journalistieke vormen, maar niet voor iedereen even toegankelijk.

Niet iedereen heeft de tijd voor lange artikelen. Anderen hebben – bijvoorbeeld door een beperking of taalachterstand – moeite om complexe teksten te begrijpen. Ook kan niet iedereen het zich veroorloven te betalen voor journalistiek.

Voor een constructieve dialoog tussen mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zullen we journalistiek veel toegankelijker moeten maken.

Daarom wilden we:

 • Journalistiek beschikbaar maken voor een zo groot mogelijk publiek
 • Nieuwe en toegankelijke vertelvormen, zoals infographics, audio, video, lesmateriaal, kaarten en virtuele minicolleges ontwikkelen
 • Samenwerking stimuleren tussen organisaties met uiteenlopende doelgroepen, van wetenschappers tot jongerenzenders
 • Kennisuitwisseling, dialoog en discussie op gratis toegankelijke fora en events mogelijk maken


Veranderen

Agenderen is niet genoeg

Journalistiek is cruciaal in het openbaren van misstanden en het  agenderen van noodzakelijke sociale verandering. 

Denk aan beleid dat achterhaald of zelfs schadelijk is en machtsmisbruik bij belangrijke maatschappelijke instanties. Of, minder zichtbaar maar niet minder schadelijk, systemisch racisme en sociale ongelijkheid.

Wanneer media dergelijke zaken aan het licht brengen, kunnen ze slechts hopen dat er vervolgens iets aan gedaan wordt. Correspondent Foundation wil de kans hierop zo groot mogelijk maken en hen helpen sociale verandering aan te jagen.

Daarom wilden we:

 • Bewustwordingscampagnes mogelijk maken om belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen 
 • De politiek aanjagen om te handelen naar journalistieke bevindingen, onder andere door aanbevelingen te doen voor beleidsverandering
 • Een bijdrage leveren aan het onderwijs, via educatief materiaal over maatschappelijke thema’s, gebaseerd op journalistiek onderzoek