FAQ

FAQ

Hoe verhouden De Correspondent en de Foundation zich tot elkaar? Hoe wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd? Het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen over de stichting vind je hier.


1. Wat is de Correspondent Foundation?

Correspondent Foundation is een stichting die de maatschappelijke impact en het bereik van constructieve journalistiek wil vergroten. Het maakt journalistieke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een beter geïnformeerd publiek debat, een versterking van de democratie en een rechtvaardiger en meer duurzame samenleving. De stichting is opgericht op initiatief van De Correspondent.


2. Wat is De Correspondent (bv)?

De Correspondent is een van de snelstgroeiende journalistieke platforms van Nederland. Met meer dan 70.000 leden staat De Correspondent voor een nieuw soort journalistiek die niet meegaat in mediahypes, maar diepgravende verhalen maakt die helpen de wereld beter te begrijpen. Correspondenten voorzien het nieuws van context en gaan voorbij aan de waan van de dag. Zij schrijven, met hulp van de expertise van leden, over de grote thema’s van deze tijd. Van klimaatverandering tot de toekomst van de zorg en van migratie tot modern verzet. De Correspondent is onafhankelijk, privacy-vriendelijk en volledig advertentievrij.


3. Hoe zijn jullie verbonden met De Correspondent?

Correspondent Foundation (de stichting) is gestoeld op dezelfde principes als De Correspondent (de bv) en heeft een vergelijkbare maatschappelijke missie. Daarom dragen we dezelfde naam. We zijn onafhankelijk, maar trekken – zeker in de beginfase van de stichting – samen op. De projecten die de stichting financiert worden aanvankelijk voorgedragen en uitgevoerd door De Correspondent, maar het onafhankelijke stichtingsbestuur heeft bij alle projecten het laatste woord. Het bestuur waakt ervoor dat bij projecten het publieke belang voorop staat en dat ze bijdragen aan de missie van de stichting. 


4. Wat is de missie van de Correspondent Foundation?

De missie van Correspondent Foundation luidt: maatschappelijke vooruitgang aanjagen via constructieve journalistiek. Met de stichting willen we bijdragen aan een beter geïnformeerd publiek debat, een versterking van de democratie en een rechtvaardiger en meer duurzame samenleving. De stichting wil journalistieke en maatschappelijke initiatieven mogelijk maken die zich bezighouden met de grote ontwikkelingen van deze tijd – van de bestrijding van klimaatverandering en sociale ongelijkheid tot de bescherming van onze privacy en democratie. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan onderzoeksjournalistiek, bewustwordingscampagnes of lesmateriaal (waar journalistiek het uitgangspunt voor is).


5. Hoe worden projecten geselecteerd?

Projecten worden voorgedragen door een adviescommissie, die op dit moment bestaat uit medewerkers van De Correspondent. Het bestuur beoordeelt vervolgens de voorstellen aan de hand van vragen als: maakt dit project genoeg maatschappelijke impact? Staat het publieke belang voorop? Welke partners en experts zijn betrokken bij de uitvoering? Is het bestuur akkoord, dan gaat de stichting aan de slag met de financiering: door projectaanvragen te doen bij aanvullende fondsen, of door steun te werven van donateurs. Het bestuur behoudt tijdens het gehele project het laatste woord en houdt in de gaten of de redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd.


6. Wie gaat de projecten uitvoeren?

Correspondent Foundation voert projecten en campagnes niet zelf uit, maar inventariseert projectideeën, werft daar fondsen voor en financiert ze. Ook verbinden we partijen met elkaar om samenwerkingen tot stand te brengen. De stichting heeft een rol in de projectcoördinatie, maar de uitvoering ligt altijd in handen van de aanvragende organisatie. We beginnen met projecten onder leiding van De Correspondent, maar willen op termijn ook initiatieven van andere (journalistieke) organisaties steunen. Tot die tijd wordt er door De Correspondent uiteraard wel samengewerkt met andere organisaties. Gaat het bijvoorbeeld om specifieke doelgroepen, zoals laaggeletterden of het ontwikkelen van lesmateriaal, dan wordt daarin opgetrokken met gespecialiseerde organisaties of experts.


7. Wie bepaalt de koers van de stichting? En hoe worden bestuurders aangesteld?

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen: Ikenna Azuike (voorzitter), Ali Remmelts (penningmeester) en Hans de Zwart (secretaris). Het bestuur handelt volgens de statuten en het beleidsplan van de stichting. De bestuurders worden aangesteld voor een periode van drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Nieuwe bestuursleden kunnen met een meerderheid van stemmen worden verkozen. De Correspondent kan via de adviescommissie meepraten over de koers van de stichting en bewaakt de principes waarop zowel de stichting als de bv zijn gestoeld. De uiteindelijke besluitvorming over projecten vindt plaats zonder tussenkomst van De Correspondent.


8. Wat is de rol van de adviescommissie?

De adviescommissie bestaat uit medewerkers van De Correspondent. Zij doen dit vrijwillig, op persoonlijke titel en hebben een niet-bindende adviserende rol. De adviescommissie draagt vier keer per jaar – voorafgaand aan de bestuursvergadering – projecten voor. Daarnaast zijn de leden een sparringpartner voor de directeur van de stichting en bewaken ze de principes en het gedachtegoed van De Correspondent.


9. Hoe zorgt de stichting dat het algemeen belang voorop staat?

In de eerste plaats moeten alle projecten een duidelijk maatschappelijk doel hebben en een doelgroep die erbij gebaat is, zoals gratis lesmateriaal voor jongeren. Verder bewaakt de stichting het publieke belang door te zorgen dat artikelen, onderzoek en materialen die binnen een project worden ontwikkeld openbaar en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Het bereik van een project moet dus ver buiten de ledenkring van De Correspondent liggen. En natuurlijk mogen de activiteiten geen winstoogmerk hebben. Als voor een project digitale toepassingen worden ontwikkeld, – bijvoorbeeld een kennisdatabase of een privacyvriendelijk mailsysteem voor journalisten – maken we die voor iedereen beschikbaar (open source).


10. Hoe waarborgen jullie de bestuurlijke onafhankelijkheid t.a.v. De Correspondent?

De bestuursleden van de stichting mogen niet werkzaam zijn bij De Correspondent, of daar een beleidsbepalende functionaris zijn geweest. De leden van de adviescommissie werken weliswaar bij De Correspondent, maar worden geacht vanuit de algemene maatschappelijke missie van de Foundation te redeneren en handelen. De leden mogen projecten voordragen, maar hebben geen formeel stemrecht. Alleen het bestuur bepaalt of een project doorgaat of niet. 


11. Hoe waarborgen jullie de redactionele onafhankelijkheid?

Op drie manieren: 

  • De onafhankelijkheid van de stichting is vastgelegd in de statuten. Dat betekent dat het bestuur zonder inmenging van donoren projectvoorstellen beoordeelt en dat financiers geen enkele redactionele invloed hebben op een project. 
  • Bij het verkennen van fondsen en het aannemen van grote donaties hanteren we een strikt screeningsbeleid, waarin we onder andere kijken naar de herkomst van de gift en de reputatie van de donor om bijvoorbeeld greenwashing te voorkomen. Belangrijkste vragen zijn: kunnen we dit uitleggen? Zijn we ervan verzekerd dat onze grantees (ontvangende organisaties) hun werk zonder inmenging van de donor kunnen doen?
  • We zijn transparant over alle (financiële) samenwerkingen en projecten die we aangaan. Onze overwegingen − zeker bij samenwerkingen die misschien vragen oproepen − delen we in het jaarverslag.

12. Waar vind ik zaken als het jaarverslag en het beleidsplan?

Kerndocumenten zoals de statuten en het beleidsplan kun je vinden onderaan de pagina op correspondentfoundation.org/over-ons.


13. Ik ben al lid van De Correspondent. Waarom zou ik dan donateur worden van de stichting?

Wat goed dat je lid bent van De Correspondent. Door leden als jij kan het platform volledig advertentievrije journalistiek maken. Als je de maatschappelijke impact en het bereik van dit soort journalistiek wilt vergroten, dan kun je donateur worden van de Correspondent Foundation. De stichting gaat verder waar De Correspondent stopt en investeert in bijzondere journalistieke projecten. Zoals het ontwikkelen van lesmateriaal of het mogelijk maken van campagnes op grote thema’s als racisme en klimaatverandering. Zodat we met constructieve journalistiek ook echt verandering in gang kunnen zetten. 


14. Ik ben donateur van De Correspondent. Is mijn donatie nu aftrekbaar?

Geweldig dat je De Correspondent al steunt. Jouw donatie gaat rechtstreeks naar de journalistiek van De Correspondent. Dat is een bv, dus zo’n donatie is niet belastingaftrekbaar. Als je doneert aan de stichting, gaat je bijdrage naar projecten die de maatschappelijke impact en het bereik van constructieve journalistiek vergroten. Meestal uitgevoerd door De Correspondent, maar niet altijd. De stichting dient het algemeen nut en heeft een ANBI status, waardoor je gift – onder bepaalde voorwaarden – belastingaftrekbaar is.


15. Klinkt goed. Hoe kan ik jullie steunen? Wat is jullie rekeningnummer?

Fantastisch. Alle steun is welkom. Op correspondentfoundation.org/steun staan de verschillende manieren waarop je financieel kunt bijdragen, van een directe donatie tot het opnemen van de stichting in je testament. Ons rekeningnummer is: NL20TRIO0320091724.


16. Ik heb een geweldig idee voor een campagne / project. Kan ik een voorstel indienen?

Op dit moment neemt de stichting alleen aanvragen van De Correspondent in behandeling, simpelweg omdat we nog niet zo lang van start zijn en de fondsenwerving nog op gang moet komen. In de periode 2021-2022 zal De Correspondent de hoofduitvoerder zijn van de projecten. Uiteraard werkt De Correspondent binnen die projecten wel samen met externe partijen. Dus heb je een goed idee voor een campagne / project? Neem dan contact op met de redactie van De Correspondent (post@decorrespondent.nl). Het wordt dan besproken in de adviescommissie en bij interesse nemen ze contact met je op.


17. Mijn vraag staat hier niet tussen. Hoe kan ik jullie bereiken?

Op correspondentfoundation.org/contact staan onze gegevens en kun je direct contact leggen met Anika, de directeur van de stichting.